Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ME ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΘΩΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ


Τα κατορθώματα τους: Νομιμοποιήσαν το φακελάκι, αθωώσαν τους τραπεζίτες για τα θαλασσοδάνεια, νομιμοποιήσαν ξένες και εγχώριες ιδιωτικές μονάδες καταστολής, ψήφισαν νόμο για μη καταλογισμό αστικής ευθύνης υπουργών και τέλος,ετοίμασαν σχέδιο νόμου το οποίο ουσιαστικά «αμνηστεύει» μεγάλο αριθμό καταχραστών του Δημοσίου. Ααναλυτικά :

1.Με τροπολογία αθώωσαν τους τραπεζίτες για τα θαλασσοδάνεια στα κόμματα

Η τροπολογία κατατέθηκε λίγη ώρα πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» και ψηφίστηκε σε ένα λεπτό 
dorodokiattt

3.Νομιμοποιήσαν ξένες και εγχώριες ιδιωτικές μονάδες καταστολής 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 666, 21 Μαρτίου 2013

4.ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4129
Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο , ΦΕΚ 52Α, 28 Φεβρουαρίου 2013 
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 68
Αστική ευθύνη υπαλλήλων Δημοσίου
1. Κάθε δημόσιος υπάλληλος, ανεξάρτητα από την κατά το άρθρο 44 ευθύνη των δημοσίων υπολόγων, ευθύνεται για κάθε θετική ζημία που επήλθε στο Δημόσιο από δόλο ή αμέλεια, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού τη ζημία στο Δημόσιο, ευθύνονται εις ολόκληρον.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στους υπουργούς όσον αφορά την εν γένει άσκηση των καθηκόντων τους και στους λοιπούς διατάκτες μόνο για τις δαπάνες που εντέλλονται από αυτούς. Στους λειτουργούς αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ευθύνης τους.
4. Για την ευθύνη κατά το παρόν άρθρο το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφαίνεται ύστερα από αίτηση του Γενικού Επιτρόπου σε αυτό, ο οποίος ενεργεί είτε κατόπιν εγ− γράφου του οικείου Υπουργού είτε αυτεπαγγέλτως, εφόσον η ευθύνη προκύπτει από τα στοιχεία που υπο− βάλλονται κατά νόμο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.