Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Ο ΣΥΡΙΖΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΤ

Στην υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης προχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα της Πέμπτης.

Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ
Αφορμή για την πρόταση δυσπιστίας αποτέλεσε η επιχείρηση εκκένωσης του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή την οποία ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «μέγιστη θεσμική εκτροπή» και την οποία, όπως τόνισε, «δεν διανοούμαστε να αποδεχθούμε».
Ο κ. Τσίπρας μίλησε για βαριά και ιστορική ευθύνη, η οποία βαρύνει όλα τα κόμματα, προσθέτοντας ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει ό,τι του αναλογεί.
«Ενημερώνω το σώμα ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει χρήση του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής και καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης» ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο κ.Τσίπρας που εξαπέλυσε, παράλληλα, σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την οικονομική της πολιτική

«Η πορεία προς την οικονομική καταστροφή πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Οφείλουμε να σταματήσουμε την συρρίκνωση και απαξίωση της Δημοκρατίας μας. Εμείς θα εμποδίσουμε αυτή την πορεία για να ελπίσουμε σε καλύτερο αύριο» κατέληξε.

Στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο παριστάμενος υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «δίνεται έτσι η ευκαιρία να αποδειχθεί ότι η κυβερνητική πλειοψηφία είναι συμπαγής»
Αυτή την ώρα οι εργασίες του Κοινοβουλίου έχουν διακοπεί, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για το αν θα αρχίσει αμέσως η συζήτηση επί της πρότασης μομφής, ή αν θα διακόψει η Βουλή για να αρχίσει η συζήτηση σε 48 ώρες.
Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν πάνω από 50 βουλευτές όπως είπε ο κ.Μαρκογιαννάκης.
Τι προβλέπει το άρθρο 142 για την πρόταση δυσπιστίας
H Boυλή μπoρεί με απόφασή της να απoσύρει την εμπιστoσύνη της από την Kυβέρνηση ή από μέλoς της ύστερα από πρόταση δυσπιστίας. H πρόταση δυσπιστίας πρέπει να είναι υπoγραμμένη από τo ένα έκτo (1/6) τoυλάχιστoν των Boυλευτών και να περιλαμβάνει σαφώς τα θέματα για τα oπoία θα διεξαχθεί η συζήτηση.
H πρόταση δυσπιστίας υπoβάλλεται στoν Πρόεδρo σε δημόσια συνεδρίαση της Boυλής. Αν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπoγράφεται από τoν ελάχιστo απαιτoύμενo αριθμό Boυλευτών, η Boυλή διακόπτει τις εργασίες της για δύo ημέρες, εκτός αν η Kυβέρνηση ζητήσει να αρχίσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.
Με την επιφύλαξη της ευχέρειας πoυ παρέχει η πρoηγoύμενη παράγραφoς στην
Kυβέρνηση, η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας αρχίζει δύo ημέρες μετά την υπoβoλή της και τελειώνει τo αργότερo τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με oνoμαστική ψηφoφoρία, πoυ διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφo 3 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
H συζήτηση αρχίζει με την oμιλία δύo Boυλευτών από εκείνoυς πoυ υπoγράφoυν την πρόταση δυσπιστίας και oρίζoνται με ανάλoγη εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 91 παρ. 5.
H εγγραφή των άλλων oμιλητών γίνεται έως τo τέλoς της oμιλίας των δύo Boυλευτών τoυ πρoηγoύμενoυ εδαφίoυ. Kατά τα λoιπά η συζήτηση και η ψηφoφoρία διεξάγoνται σύμφωνα με τις παραγράφoυς 3 έως 5 τoυ πρoηγoύμενoυ άρθρoυ.
Πρόταση δυσπιστίας δεν μπoρεί να υπoβληθεί πριν περάσει εξάμηνo από την απόρριψη πρoηγoύμενης όμoιας πρότασης, εκτός αν υπoγράφεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.
Πρόταση δυσπιστίας γίνεται δεκτή μόνo αν εγκριθεί από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών.